ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KALISZU

informuje, że w dniu 12 września 2021 roku  odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Zebranie odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul Łazienna 6 o godzinie 10.00

osp kalisz logo

Proponowany porządek zebrania

1. Otwarcie zebrania i przywitanie gości.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przejęcie prowadzenia zebrania przez przewodniczącego.

4. Wybór protokolanta, komisji uchwał i wniosków, komisji

mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji wyborczej.

5. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

6. Przyjęcie porządku zebrania.

7. Ślubowanie nowo przyjętych członków OSP oraz Wręczenie Medali „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” i Odznak „Za Wysługę lat”.

8. Sprawozdania Zarządu: z działalności i finansowe.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

10. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

11. Dyskusja.

12. Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

13. Wybory:

– Zarządu OSP,

– Komisji Rewizyjnej OSP,

– Delegatów na Zjazd Oddziału Miejskiego ZOSP RP,

– Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP.

14. Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.

15. Podjęcie uchwał

16. Przyjęcie planu działalności, planu finansowego i przyjęcie wniosków do realizacji.

17. Zbieranie składek członkowskich.

18. Zakończenie zebrania.

 

Informujemy, że powstała opinia prawna, w sprawie możliwości wzięcia udziału oraz głosowania na Walnym Zebraniu Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu poprzez ustanowionego pełnomocnika.

Opinia dopuszcza  możliwości wzięcia udziału oraz głosowania na Walnym Zebraniu Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu poprzez ustanowionego pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo powinno mieć co najmniej formę pisemną zwykłą. Mocodawca może także upoważnić pełnomocnika do wyrażenia w jego imieniu zgody na kandydowanie do organów stowarzyszenia.

 

Opinia jest do wglądu w Zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu

 Możliwość komentowania została wyłączona.